Kvalitní managerské vzdělávání je spojeno s Ústavem práva


VÄ›decká a vzdÄ›lávací instituce Ústav práva a právní vÄ›dy se vÄ›nuje pÅ™edevším publikaÄní a vydavatelské Äinnosti, ale rovněž poskytuje vysoce kvalitní managerské vzdÄ›lávání. Ve funkci Å™editele působí od roku 2005 JUDr.LudÄ›k Lisse, ústav práva, kde se v rámci vzdÄ›lávacích programů MBA a LL.M. vÄ›nuje také pÅ™ednáškové Äinnosti. Svůj život spojil JUDr.LudÄ›k Lisse, ústav práva jak s prací v advokacii, tak i s Äinností pedagogickou. Od roku 2006 vykonává samostatnÄ› advokacii a je zakladatelem advokátní kanceláře LISSE LEGAL. Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze zvýšil svoji kvalifikaci a vÄ›domostní úroveň dalšími typy studia. Od roku 1999 zastával různé posty a vÄ›noval se a stále se vÄ›nuje pedagogické, pÅ™ednáškové a publikaÄní Äinnosti. Ta je velmi rozsáhlá a její velká Äást je zaměřena na právo rozhodÄího řízení.

JUDr.Luděk Lisse, ústav práva